Občina
Občina Šalovci

Šalovci 162, 9204 Šalovci
T: 02 559 80 50
F: 02 559 80 54
E: info@salovci.si

Delovni čas:
7.00 - 15.00 PON, TOR, ČET
7.00 - 17.00 SRE
7.00 - 13.00 PET

Koristne povezave

Lokalni program kulture

Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 111/2013, z dne 27.12.2013), po katerem 14. člen zakona zavezuje občine, da oblikujejo in sprejmejo lokalne kulturne programe za obdobje štirih let in 7. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 101/2006, z dne 03.10.2006) je občinski svet na svoji .......... sprejel Lokalni program kulture Občine Šalovci za obdobje od 2014 do 2018 leta. Lokalni program kulture občine predstavlja programski in izvedbeni dokument, ki določa usmeritve ter izvedbo osnovnih nalog in storitev na različnih področjih kulture ter postavlja smeri razvoja in prioritete občinske kulturne politike. Predmetni dokument določa predvsem obseg in vsebine javnega kulturnega interesa s tem, da skuša v čim večji meri zagotavljati pogoje za uresničevanje javnih kulturnih dobrin ter izbrati odgovorne nosilce in podporne mehanizme za njegovo realizacijo. Lokalni program kulture izhaja iz obstoječega stanja kulture v Občini Šalovci, s pogledom v prihodnost. Opredeljuje področja kulture, kjer se zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine, spodbuja, sofinancira oz. subvencionira posamezne kulturne dejavnosti in načrtuje investicije v javno kulturno infrastrukturo. V Lokalnem programu kulture se določijo zlasti obseg in vrsta javnih kulturnih dobrin, prioritetne vsebine ter deleži sredstev za posamezne kulturne programe in projekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev. Lokalni program kulture omogoča pogoje za čim bolj skladen razvoj kulture v občinskem kulturnem prostoru, pogoje za dvig kulturne ustvarjalnosti, za večanje dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjanja ter pogoje za spodbujanje kulturne raznolikosti. Lokalni program kulture pripravi občinska uprava, sprejme pa ga občinski svet. Posebno mesto na področju kulture ima v Občini Šalovci ljubiteljska dejavnost. Sprejet Lokalni program kulture potem predstavlja podlago za javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov, prireditev in drugih dejavnosti na področju ljubiteljske (neprofesionalne) kulture v občini. Pri objavi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti in prireditev za tekoče proračunsko obdobje je potrebno upoštevati tudi roke, predpise in aktivnosti pri sprejemanju Odloka o proračunu občine in višine proračunskih sredstev, ki se namenjajo zato področje. Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Lokalni program kulture določa tudi skrb za izgradnjo, vzdrževanje in sofinanciranje javne kulturne infrastrukture, ki omogoča prebivalstvu izvajanje različnih programov kulturnih dejavnosti.

Zakonodaja, predpisi in odloki, ki urejajo področje kulture:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1 s spremembami)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08)

- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS,št. 29/10)

- Zakon o društvih (Ur. l. RS, št. 64/11-UPB2)

- Pravilnik o registru nepremičnin kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 66/09)

- Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 113/00 s spremembami)

- Pravilnik o društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (Ur. l. RS, št. 64/1999 s spremembami)

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10)

- Nacionalni program za kulturo

SEDANJE STANJE

Financiranje kulture iz občinskega proračuna:

Podatki v tabeli prikazujejo višino proračunskih sredstev za financiranje področja kulture v Občini Šalovci za obdobje 2010-2013.

 

2011

2012

2013

Proračun občine

1,716.881,00

1,678.231,00

1,886.829,00

Delež sredstev za kulturo

22876

21287

7174

Ker v Občini Šalovci ni ustanovljen Javni zavod, je kulturno delovanje omejeno na delovanje različnih kulturnih, turističnih in podobnih društev, ki izvajajo predvsem programe na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Trenutno delujejo v Občini Šalovci naslednja kulturna in turistična društva:

Tradicija ohranjanja ljudskih običajev in domače obrti ter prenašanje le-teh prihodnjim rodovom ima v naši občini pomembno mesto. Dejansko je to glavna naloga skoraj vseh kulturnih in turističnih društev, ki delujejo v Občini Šalovci.

Turistično društvo Dišeči volčin je prostovoljno društvo, ki združuje vseh šest vasi v Občini Šalovci na področju turizma. Vsako leto se zvrsti Velikonočna razstava pisanic in aranžmajev, organizirajo tudi pohod Z dolov na bregej, kresovanje… Posebnost vseh prireditev pa je , da se le-te selijo iz vasi v vas in tako v organizacijo vključijo vse člane društva. Kraljica prireditev je »Kapüstni den«, ki jo že vrsto let organizirajo v vasi Šalovci in ima stalno lokacijo izvedbe. Je njihova največja in najbolj obiskana prireditev, ki je kulinarični koncept na podlagi zelja ali po domače kapüste. Poleg razstave in pokušine jedi iz zelja je prireditev popestrena s tekmovanjem v kuhanju segedina ali kakšne druge jedi iz zelja in izborom naj maskote, sejmom domače obrti in bogatim kulturno-glasbenim programom. Ob veliki noči se prireja razstava velikonočnih pisanic in tradicionalnih velikonočnih jedi. Vsako leto prireditev prevzame druga vas. Prav to, da se razne prireditve, kot je razstava pisanic in jedi ob Veliki noči, organizirajo vsako leto v drugi vasi, je zelo pomembno, kajti s tem se širi krog ljudi, ki se seznanjajo s tradicionalnimi šegami in navadami. Več ljudi je seznanjeno z ljudskimi običaji, dalj časa se bodo obdržali. Ohranjanje ljudskih običajev in šeg pa nima samo namena, da te ohranimo prihodnjim rodovom v takšni obliki, kot se jih spominjajo naše babice in dedki, pač pa s tem ustvarjamo nove običaje in navade, prilagojene našemu času, našemu načinu življenja in dela in tudi ti se bodo ohranili za prihodnje rodove kot spomin na običaje iz začetka novega tisočletja.

Turistično društvo ČEP Čepinci

Na področje kulture in ohranjanja običajev pa posegajo tudi člani Turističnega društva Čep Čepinci. Vsako leto imajo prireditev ob materinskem dnevu. Zadnje čase člani za to prireditev pripravljajo tudi krajše skeče. Vsako leto organizirajo Štefanov pohod. Njihova zanimiva prireditev je Kresna noč. Obujajo običaj lüpanja tikevnega semena. Zadnja leta organizirajo še miklavževanje. Občina Šalovci, kljub svoji majhnosti, izdaja lokalen časopis Severovzhodnik. Prispevke za vsebino časopisa prispevajo vsa turistična in kulturna društva, športna društva, gasilska društva, osnovna šola, organizacija Rdečega križa, društvo upokojencev in številni občani in občanke. Lahko rečemo, da je lokalni časopis delo celotnega kraja in tudi vsebina je takšna, da nas seznani s celotnim dogajanjem v kraju tekom leta. Časopis izhaja enkrat letno. Cilj je izdaja lokalnega časopisa Severovzhodnik vsaj dvakrat letno. Lokalnih medijev (radio, TV) v Občini Šalovci nimamo, zato se za obveščanje prebivalcev lokalne skupnosti na različnih področjih življenja in dela poslužujemo medijev, ki so locirani v Murski Soboti: Podjetje za informiranje, Vestnik, Murski val, Kanal 10, Studio AS. Znotraj občine pa uporabljamo za obveščanje prebivalstva tudi spletno stran Občine Šalovci. Likovna in filmska umetnost v naši občini nista prisotni.

 

LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST

Kultura je bila in je še vedno pomemben vir družabnega življenja v naši občini. Nosilci kulturnega življenja v Občini Šalovci so občinska kulturna društva, ki se danes osredotočajo na oživljanje in ohranjanje lokalne kulturne dediščine ter na kulturno osveščanje mlajše generacije. Občina omogoča in tudi spodbuja prebivalstvo k sodelovanju v različnih ljubiteljskih kulturnih društvih.

-Občani se ukvarjajo z ljubiteljskimi dejavnostmi kot posamezniki ali v kulturnih društvih, ki so združenja, kjer se prostovoljno združujejo z namenom, da:

V Občini Šalovci so razvite predvsem naslednje ljubiteljske dejavnosti: folklora, ljudska pesem, gledališka dejavnost, glasbena dejavnost. Nekatera društva, ki izvajajo te ljubiteljske kulturne dejavnosti, tesno sodelujejo z Javnim skladom za kulturne dejavnosti Slovenije, Območna izpostava Murska Sobota.

Kulturno umetniško društvo Šalovci

Kulturno-umetniško društvo Šalovci je bilo ustanovljeno leta 1974 na pobudo učiteljice, gospe Vijole Varga in nekaterih drugih vaščanov. Prvo leto je imelo 38 članov in se je imenovalo Kulturno-prosvetno društvo Šalovci. Do leta 1978 je bila predsednica društva Vijola Varga, vodila pa je tudi dramsko skupino, ki je združevala predvsem mlade v vasi Šalovci. Leta 1985, ko je vodenje društva prevzela učiteljica Vesna Obal, so v okviru tedaj že Kulturno- umetniškega društva začele delovati naslednje skupine, oziroma sekcije: ljudski pevci in godci, folklorna skupina, pevski zbor, sekcija žena ter knjižnica. V začetku so v folklorni skupini plesale le ženske, šele kasneje so se jim pridružili tudi moški. Veliko je bilo nastopanja na raznih prireditvah doma, v okoliških vaseh in tudi v drugih republikah tedanje skupne države Jugoslavije. Leta 1990 je bila za predsednico KUD Šalovci izvoljena Suzana Balek, ki društvo vodi še danes. Sodelovali so na vseh revijah folklornih skupin, gostovali v okoliških vaseh, prirejali veselice, prirejali in sodelovali so na veselih večerih in koncertih, gostovali v raznih krajih Slovenije, Madžarske, Avstrije, Hrvaške. Dolga leta so sodelovali z Mešanim pevskim zborom Svoboda iz Trbovelj in občasno zabavali goste v Moravskih Toplicah. KUD Šalovci je od leta 1996 do 2001 bilo poleg občine soorganizator dobrodelne prireditve »Pesem za upanje«. Dobiček je društvo namenilo otrokom s posebnimi potrebami v naši in drugih občinah ter za nakup dvigala v OŠ IV v Murski Soboti. Od leta 1996 so člani KUD-a Šalovci nekajkrat odpotovali v Vorallberg na proslavo ob dnevu žena, ki jo je prirejalo Slovensko kulturno društvo Mura iz Rankweilla v Avstriji. KUD Šalovci je nastopalo tudi v narodno zabavni oddaji Na zdravje. Na obeh revijah in drugih nastopih so bile s strani strokovnjakov izpostavljene neprimerne noše, zato so se leta 2006 odločili, da bodo raziskali, kakšna so bila oblačila v naših krajih okrog leta 1930. To sta opravili etnologinji Marija Makarovič in Jelka Pšajd. Tako so kar kmalu dali izdelati »prave« noše. To je bil za društvo velik izdatek. Brez pomoči občine seveda tega ne bi mogli izpeljati. V društvu aktivno deluje tudi skupina pevcev ljudskih pesmi, ki pojejo stare ljudske pesmi iz Šalovcev in okolice. Radi pa zapojejo tudi kakšno narodno-zabavno pesem. Folklorna skupina pleše predvsem goričke plese, znajo pa zaplesati tudi kakšen ples iz drugih krajev naše države.

 

Kulturno umetniško društvo Budinci

Ustanovljeno je bilo leta 1987, šteje 66 članov.

Že od ustanovitve naprej je društvo organizator različnih prireditev, predvsem z vsebinami varovanja kulturne dediščine, ohranjanja običajev in navad. Najbolj odmevna so bila srečanja »Sever, jug, vzhod, zahod«, ki so se ga udeleževali: Budinci, Vinica, Pince in Robidišče. Vsako leto so v drugem kraju prikazovali svojo kulturo in običaje. Od samega začetka delujejo ljudske pevke, ki nastopajo na domačih in občinskih prireditvah, po Goričkem, v Porabju in Budimpešti. Večkrat so se udeležile območnega srečanja pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, ki jih organizira JSKD Murska Sobota. Dve leti so bile vključene v delavnice » Women and youth« ter »Sosed k sosedu«, leta 2012 so bili partnerji v projektu LAS - Gorička zel. Folklorna skupina deluje od ustanovitve, z nekaj vmesnimi premori. Pred 7 leti so se ponovno odločili za vaje in kljub pomanjkanju sredstev za nabavo folklornih noš, zaplesali. V projektu LAS Moščonka med Moščanci in Budinci so poskrbeli za oblačilni videz folkloristov. Letos so zaplesali prvič na območni reviji JSKD in dosegli regijski nivo. Gledališka skupina je od leta 1987 večkrat poskrbela za skeče na domačih prireditvah. Zadnjih 5 let so poleg krajših skečev na oder postavili še 4 igre: Büdinčare se fčijo plejsate, Lajoš na karavle, Vrnitev Ludwiga in Svinjej v Vankinij müzgaj. Cilj iger je vključiti čim širše število domačinov, od osnovnošolcev do upokojencev. Gre za medgeneracijsko druženje in ustvarjanje. Tako v komediji Lajoš na karavle nastopa 27 ljudi.

S krajšimi skeči se predstavljajo na festivalu Prefrigani zgrebaš v Pečarovcih, kjer so s strani strokovne komisije leta 2008 prejeli priznanje za najboljšo igralko, leta 2009 priznanje za najboljšo predstavo, leta 2010 pa priznanje za najboljše besedilo festivala. Zgrablenci na kvadrat je skupina pevcev in godcev ljudskih pesmi, ki deluje od maja 2011. Pojejo in igrajo goričke in prekmurske ljudske pesmi, da ne bi na njih pozabili. V tem kratkem času so opravili kar nekaj nastopov v domači občini, po Goričkem in Prekmurju, v Porabju, na sejmu Agra v Gornji Radgoni, Budimpešti na Madžarskem ter v Rankweilu v Avstriji. Letos so prvič zapeli na območnem in regijskem srečanju v okviru JSKD, kjer so dosegli regijski nivo. KUD Budinci posega tudi na področje turizma. Je upravljavec mednarodne pohodne markirane poti »Pout po dolaj pa bregaj«, ki poteka krožno iz Budincev do Andovec v Porabju na Madžarskem in nazaj ter zajema kulturno in zgodovinsko dediščino obeh krajev. Po tej poti priredijo zimski »Pohod trej kralof na Poute po dolaj pa bregaj« ter letnega »Ob evropski zeleni vezi na Pouti po dolaj pa bregaj«. Posegajo tudi v etnologijo. Ohranjajo običaj »kvašenje zelja«, ki so ga prikazali v domači občini, Porabju, v Ljubljani, na svetovnem prvenstvu v oranju v Tešanovcih ter leta 2012 na sejmu Agra v okviru parade ljudskih običajev. Tam so tudi prejeli priznanje in nagrado za doseženo 3. mesto.

Ravno tako v domačem kraju ohranjajo običaj postavljanja in podiranja mlaja.

Če strnemo:

- V Budincih imajo KUD od leta 1987, v okviru katerega delujejo ljudske pevke, gledališka skupina, Zgrablenci na kvadrat, folklorna skupina ter skupina za prikaz kvašenja zelja. Dvakrat letno pripravijo pohod po »Poute po dolaj pa bregaj«.

- Prireditev ob materinskem dnevu v Budincih prirejajo od ustanovitve in je tradicionalna.

- Čez leto imajo okrog 50 različnih dejavnosti, od tega največ nastopov izven domačega kraja.

Kulturno umetniško društvo »Petőfi Sándor«Domanjševci - KUD »Petőfi Sándor«, Domonkosfa

Ljubiteljska kulturno-umetniška dejavnost ima v Domanjševcih bogato preteklost. Delovanje je nekaj let mirovalo, po formiranju skupine citrarjev in ljudskih pevcev pa je ponovno zaživelo. V sklopu društva delujeta dve skupini; mlajša in starejša skupina citrarjev pod vodstvom mentorja g. Lasla Červeka iz Madžarske ter skupina ljudskih pevcev pod vodstvom g. Andrasa Boldoga, prav tako iz Madžarske. Temeljni cilj obeh skupin je ohranjanje narodnostne identitete ter kulturne dediščine in prenos le-teh na mlajše rodove. Kot kaže sestava skupin, je to v celoti dosegljivo. Obe skupini nastopata doma in tudi na Madžarskem, kjer predvsem starejša citrarska skupina dosega lepe rezultate in priznanja tudi na tekmovanjih. V veliko veselje in zadovoljstvo jim je sodelovanje z Vrtcem in Podružnično šolo v Domanjševcih, saj malčki vedno popestrijo kulturni program. Pred kratkim je začela z delom tudi ročnodelska skupina spretnih žena, katere so svoje izdelke že razstavile na razstavi v Lendavi in na razstavah v domači vasi.

 

JAVNI INTERESI NA PODROČJU KULTURE

Lokalni program za kulturo Občine Šalovci opredeljuje javni interes za kulturo tudi pri zagotavljanju kulturnih dobrin kot javnih dobrin za vse občane ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture, kjer je kulturnim ustvarjalcem omogočeno boljše delovanje. Uresničevanje javnega interesa za kulturo na področju delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti lokalna skupnost omogoča predvsem z zagotavljanjem sredstev oziroma sofinanciranjem programov društev na osnovi javnih razpisov.

 

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, OI MURSKA SOBOTA

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ima na ozemlju Republike Slovenije in v zamejstvu zelo dobro in učinkovito razvejano kulturno mrežo. Ljubiteljska kultura ima zelo močno družbeno povezovalni naboj. JSKD združuje okrog 100.000 Slovenk in Slovencev v približno 5000 aktivnih kulturnih društev, kar se tiče odrasle populacije ter potem tudi veliko število otroških in mladinskih kulturnih društev in skupin, ki prav tako ustvarjajo.

Naloga območnih izpostav JSKD je, poleg rednega programa srečanj, revij, kolonij, izobraževanj v lastni izvedbi, med drugim tudi aktivno informiranje oz. pretok informacij in strokovna pomoč kulturnim društvom, skupinam in posameznikom. V ljubiteljski kulturni dejavnosti in v kulturi nasploh je na ozemlju Slovenije veliko število preostalih kulturnih srečanj, festivalov, tekmovanj, raznih seminarjev, natečajev in drugih izobraževanj in posvetov, za katera morajo biti ustvarjalci ljubiteljske kulture obveščeni. Kulturna društva in skupine prav tako obvestijo o raznih razpisih, statusih in o novostih politike na področju ljubiteljske kulture. Pri izpolnjevanju le teh so vedno pripravljeni pomagati. Veliko vlogo pri ljubiteljski kulturi poleg odrasle populacije imajo prav tako vrtci in osnovne šole. JSKD omogoča vsem prijavljenim kulturnim društvom, skupinam in posameznikom strokovno vrednotenje predstavljenih programskih in izvajalskih dosežkov na področju kulturnih dejavnosti. Pomembno vlogo ima tudi udeležba na regijskih srečanjih, ki so v izvedbi preostalih območnih izpostav ter tudi udeležba na raznih tekmovanjih in festivalih. Območne izpostave omogočijo oz. zaprosijo lokalne in regijske medije za medijsko podporo na raznih srečanjih in revijah. Lokalnim skupnostim poročajo o dosežkih kulturnih društev in skupin, ki so registrirana v njihovih občinah. Lokalnim skupnostim omogočajo tudi vpogled v vsebinska poročila območne izpostave ter o vseh izvedenih kulturnih dogodkih.

 

CILJI NA PODROČJU LJUBITELJSKE DEJAVNOSTI SO:

 

ŽIVA KULTURNA DEDIŠČINA IN LJUDSKI OBIČAJI

Ljudske običaje oživljajo kulturna društva po celi Sloveniji – folklorne skupine, ljudski pevci, etnografska društva za ohranjanje kulturne dediščine, tudi kulinarična društva. Približati kulturno dediščino mlajši generaciji je eden izmed poglavitnih ciljev v naši občini. Vsako društvo si prizadeva, da vsaj enkrat letno pripravi prireditev, ki temelji na tradiciji posameznega kraja ali tega dela Goričkega. Vsekakor pa nobena prireditev ne more v celoti prikazati nekdanje stanje, saj se tradicija prepleta s potrebami in običaji sodobnega življenja in tako nastanejo novi običaji, ki bodo naslednjim generacijam morda predstavljali dediščino. Znotraj Krajinskega parka Goričko so se obudile številne obrti: medičarstvo, lončarstvo, kovaštvo, čevljarstvo, izdelovanje pisanic, izdelki iz slame, ličja, vrbovih vej, lesa, klobučarstvo, peka domačega kruha, žganjekuha in še bi lahko naštevali.

 

CILJI IN UKREPI:

 

NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

Kulturna dediščina so območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupina predmetov oz. ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. Dediščina so predvsem arheološka najdišča in predmeti, naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra, oblikovana narava in kulturna krajina, stavbe, njihovi deli ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske in tehnične pričevalnosti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki naše politične, gospodarske in kulturne zgodovine, arhivsko gradivo, knjižnično gradivo, predmeti ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostno-zgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega in naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja na Slovenskem. Nepremična kulturna dediščina je tista kulturna dediščina, ki je nepremična – to so lahko njeni posamezni deli, skupine nepremičnin in območja.

 

CILJI VARSTVA NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE:

 

VIZIJA, STRATEŠKI CILJI IN PRIORITETE

Vizija na področju kulture v Občini Šalovci:

- udejanjiti javni interes na področju kulture,

- povečati število obiskovalcev na kulturnih prireditvah v Občini Šalovci z razvojem atraktivnih programov in učinkovitim trženjem,

- poskrbeti za obveščanje medijev o kulturnem dogajanju v lokalni skupnosti in širše (radijske postaje, televizija – Podjetje za informiranje, Vestnik, Murski val, Kanal 10, Studio AS, pomurje.si, pomurec.com, sobotainfo.com, gorickilist.si…).

Razvojni cilji in naloge:

-zagotavljati pogoje za nemoteno in uspešno delovanje ljubiteljske kulture.

Višina proračunskih sredstev za financiranje področja kulture v Občini Šalovci za obdobje 2014-2018

 

2014

2015

2016

2017

Proračun občine

 

 

 

 

Delež sredstev za kulturo

 

 

 

 

Sredstva za delovanje društev in dejavnosti ljubiteljske kulture

 

 

 

 

Investiranje v javno kulturno infrastrukturo

 

 

 

 

 

Aktivnosti/projekt

 

Opis

 

Nosilci

 

Rok izvedbe

 

Kazalci

 

Glede na številčnost kulturnih društev in skupin ter aktivnega članstva je potrebno v proračunu nameniti primeren obseg sredstev za dejavnosti ljubiteljske kulture

 

Vsako leto izvedba javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih društev

 

Občina Šalovci

 

Vsako leto

 

Delež sredstev za kulturo iz občinskega proračuna,

število sofinanciranih programov in projektov kulturnih društev

 

Izdelava meril, ki bodo omogočale čim realnejše sofinanciranje programov ljubiteljske kulture

Sestanki strokovne komisije na področju kulture

Občina Šalovci

 

Do javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov

 

Dokument meril, ki ga prejmejo vsa društva s področja kulture in s tem izboljševanje pogojev za društva

 

 

Kakovosten in konkurenčen program lokalne skupnosti na področju kulture:

- dvigniti kakovost in konkurenčnost kulturne ponudbe

Aktivnosti/projekt

 

Opis

 

Nosilci

 

Rok izvedbe

 

Kazalci

 

Kulturni programi:

1. Nadgradnja programov glede na nove trende, specializirani, nišni programi za vse ciljne skupine.

2. Organizacija odmevnih kulturnih prireditev

Namen programa je spodbuditi nosilce kulturnega življenja, da nadgradijo svoje programe v bolj atraktivne in zanimive za širše ciljne skupine

 

Občina Šalovci

 

Stalna naloga

 

Število nadgrajenih novih programov in prireditev,

število obiskovalcev

Sodelovanje kulturnih društev oz. sekcij na tekmovanjih

Spodbuditi društva, da sodelujejo na srečanjih, ki jih organizira JSKD

Občina Šalovci

 

Stalna naloga

 

Število sodelujočih društev in uvrstitve

Vzpostavitev učinkovitega trženja kulturne ponudbe izven občine

Vzpostavitev skupnega trženja kulturne ponudbe v občini Šalovci in izven nje

 

Občina Šalovci

 

 

Izdelati načrt trženja, število nastopov izven občine

 

 

ZAKLJUČEK

Lokalni program kulture Občine Šalovci je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki je pripravljen na podlagi veljavne zakonodaje. Občina Šalovci bo tudi v prihodnje z zagotavljanjem namenskih sredstev na področju kulture spodbujala delovanje in nudila pogoje za razvoj dejavnosti in krepitev kulturnih dejavnosti in infrastrukture. Občina bo poleg javnih kulturnih dobrin, ki jih predvideva zakon, dolgoročno podpirala tudi ljubiteljske kulturne dejavnosti. Pomembno je tudi, da kultura poleg samim izvajalcem, ostaja skrb tudi tistim, katerim je namenjena – torej uporabnikom. Dobro pa je tudi, da se izvajalci kulturnih dejavnosti med sabo povezujejo in sodelujejo.